Základní škola

Je určena dětem s těžkým až hlubokým mentálním postižením v kombinaci:

  • s tělesným postižením
  • s autismem
  • se smyslovými vadami

Nabízí:

Vzdělávací programy: 

Žáci jsou vzdělávaní podle IVP.

Přípravný stupeň ZŠ

1. Třída/Přípravný stupeň ZŠS – maximální kapacita 6 dětí, děti se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním postižením. Výchovná a vzdělávací činnost je rozdělena do několika základních tematických oblastí, které se v průběhu každého vyučovacího dne pravidelně střídají. Hlavní těžiště výchovně vzdělávací práce s dětmi zde tvoří smyslová a rozumová výchova, dále pak rozvíjenípraktických dovedností a tělesná výchova. Tyto tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují.

Základní škola speciální

 

3. třída

 

Základní prostory třídy jsou rozděleny do dvou místností,  z nichž jedna slouží k individuální práci se žáky. Třída je vybavena speciálním nábytkem a kompenzačními pomůckami. Organizace dne v této třídě probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých uplatňujeme různé formy práce (skupinové vyučování, denní  fázová cvičení, individuální vyučování, samostatná práce, ošetřovatelská péče).K realizaci konkrétních úkolů využíváme vedle  základních metod především tyto speciální metody a terapie: bazální stimulace, orofaciální terapie, polohování a facilitace ontogenetického vývoje, metody alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, canisterapie a muzikoterapie.

1.+2. třída

Tato třída má maximální kapacitu 8 žáků, kteří jsou postiženi autismem. Je rozdělena na dvě, které mají oddělené vyučovací prostory. Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci), metody strukturovaného učení, systémů alternativní a augmentativní komunikace. Žáci získávají základy vzdělání dle ŠVP  vycházejícího z II. dílu RVP pro ZŠS. Cílem pedagogického snažení je osvojení elementárních vědomostí, dovedností, komunikačních schopností, sebeobslužných návyků a získání určité míry soběstačnosti.