Základní škola

Je určena dětem s těžkým až hlubokým mentálním postižením v kombinaci:

  • s tělesným postižením
  • s autismem
  • se smyslovými vadami

Nabízí:

Vzdělávací programy: 

Žáci jsou vzdělávaní podle IVP.

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Přípravný stupeň ZŠ

1. Třída/Přípravný stupeň ZŠS – maximální kapacita 6 dětí, děti se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním postižením. Výchovná a vzdělávací činnost je rozdělena do několika základních tematických oblastí, které se v průběhu každého vyučovacího dne pravidelně střídají. Hlavní těžiště výchovně vzdělávací práce s dětmi zde tvoří smyslová a rozumová výchova, dále pak rozvíjenípraktických dovedností a tělesná výchova. Tyto tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují.

Základní škola speciální

 

1.+2. třída

Tato třída má maximální kapacitu 8 žáků, kteří jsou postiženi autismem. Je rozdělena na dvě, které mají oddělené vyučovací prostory. Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci), metody strukturovaného učení, systémů alternativní a augmentativní komunikace. Žáci získávají základy vzdělání dle ŠVP  vycházejícího z II. dílu RVP pro ZŠS. Cílem pedagogického snažení je osvojení elementárních vědomostí, dovedností, komunikačních schopností, sebeobslužných návyků a získání určité míry soběstačnosti.

3. třída ZŠS

 

Základní prostory třídy jsou rozděleny do dvou místností,  z nichž jedna slouží k individuální práci se žáky. Třída je vybavena speciálním nábytkem a kompenzačními pomůckami. Organizace dne v této třídě probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých uplatňujeme různé formy práce (skupinové vyučování, denní  fázová cvičení, individuální vyučování, samostatná práce, ošetřovatelská péče).K realizaci konkrétních úkolů využíváme vedle  základních metod především tyto speciální metody a terapie: bazální stimulace, orofaciální terapie, polohování a facilitace ontogenetického vývoje, metody alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, canisterapie a muzikoterapie.

4. třída ZŠS

„My jsme třída kamarádů,

máme toho spoustu v plánu.

Hrát si, zpívat, tvořit, cvičit,

ale také se i učit.

Zaplníme celý den,

my se neudit nebudem.“

Třída je určena dětem s kombinovaným postižením. Kapacita třídy je 6 dětí. Děti jsou vzdělávány podle ŠVP „S námi zvládnete více“. Každému dítěti je vytvořen školní individuální vzdělávací plán.

Výchova a vzdělávání dětí je uskutečňována na základě individuálního přístupu a respektu osobnosti dítěte. Důraz je kladen na respektování individuálních možností, schopností, potřeb dítěte a jeho aktuálního zdravotního stavu. Při rozvíjení dětí se uplatňují zejména speciálně pedagogické metody práce a facilitační techniky (koncept bazální stimulace, orofaciální regulační terapie, polohování, alternativní a augmentativní komunikace, rozvoj psychomotoriky, multisenzoriální zprostředkování, zooterapie, motivace, kompenzační prostředky a relaxace). Jednotlivé vzdělávací činnosti se střídají s relaxací. Při vzdělávání se soustředíme na komplexní a maximálně možný rozvoj osobnosti každého dítěte, který vede k jeho socializaci. Snažíme se dětem zprostředkovat svět kolem nás – návštěva divadelních představení, karneval, pobyt na zahradě školy, vycházky, výlety.

Výchova a vzdělávání ve třídě je zajištěna speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, osobním asistentem a zdravotní sestrou. Součástí pedagogického týmu ve třídě je šnek Jája, jehož prostřednictvím je prováděna zooterapie ve třídě.