Základní škola

Základní škola speciální

4. třída

„My jsme třída kamarádů,
máme toho spoustu v plánu.
Hrát si, zpívat, tvořit, cvičit
možná se i trochu učit.
Zaplníme celý den,
my se neudit nebudem.“

Třída je určena dětem s kombinovaným postižením. Kapacita třídy je 6 dětí. Děti jsou vzdělávány podle ŠVP „S námi zvládnete více“. Každému dítěti je vytvořen individuální vzdělávací plán.

Výchova a vzdělávání dětí je uskutečňována na základě individuálního přístupu a respektu osobnosti dítěte. Důraz je kladen na respektování individuálních možností, schopností, potřeb dítěte a jeho aktuálního zdravotního stavu. Při rozvíjení dětí se uplatňují zejména speciálně pedagogické metody práce a facilitační techniky (koncept bazální stimulace, orofaciální regulační terapie, polohování, alternativní a augmentativní komunikace, rozvoj psychomotoriky, multisenzoriální zprostředkování, zooterapie, motivace, kompenzační prostředky a relaxace). Jednotlivé vzdělávací činnosti se střídají s relaxací. Při vzdělávání se soustředíme na komplexní a maximálně možný rozvoj osobnosti každého dítěte, který vede k jeho socializaci. Snažíme se dětem zprostředkovat svět kolem nás – návštěva divadelních představení, karneval, pobyt na zahradě školy, vycházky, výlety.

Výchova a vzdělávání ve třídě je zajištěna speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, osobním asistentem. Součástí pedagogického týmu ve třídě je zakrslý králík a africký šnek, jejichž prostřednictvím je prováděna zooterapie ve třídě.

 

 

V této třídě se na vás těší:

Bc. et Bc. Gabriela Nováková

učitelka ZŠS

Renata Hloušková

asistentka pedagoga

Romana Tondrová

asistentka pedagoga