Školská rada

Informace o školské radě

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,  v § 167 zavádí školskou radu jako povinný orgán zřizovatele. Školskou radu zřizuje zřizovatel při základních, středních a vyšších odborných školách.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace má tři členy.

Aktuální složení školské rady:

za zřizovatele:                                  Mgr. Petra Houšková

za zákonné zástupce:                    Jiří Šolc                                      (volby proběhly 2. – 3. 10. 2022)

za pedagogické pracovníky ZŠ:  Mgr. Jana Prokešová               (volby proběhly 2. – 3. 10. 2022)