Historie

V listopadu 1990 byl společným úsilím primáře dětského oddělení Turnovské nemocnice MUDr. Jaroslava Frömla, MUDr. Jany Čepkové, společnosti pro péči o ohrožené děti „Naděje“ a města Turnova otevřen Dětský rehabilitační stacionář v prostoru bývalých jeslí, kterým hrozilo zavření z důvodu úbytku dětí.

O děti se staraly speciálně vyškolené zdravotní sestry a učitelky mateřské školy pod vedením vedoucí sestry Heleny Fričové. V roce 1991 se stala vedoucí lékařkou MUDr. Jana Čepková a do funkce vedoucí sestry nastoupila Marie Macháčková.

Od ledna 1994 se Dětský rehabilitační stacionář transformuje na Dětské centrum. V roce 1997 proběhla velká rekonstrukce zařízení za 2,7 mil. korun. Prostory byly účelně rozčleněny, byla zřízena tělocvična a nová rehabilitace s vířivou vanou, masážním lůžkem, polohovacím stolem a laserem. Pod hlavičkou Dětského centra byla v roce 1998 zřízena Speciální škola a přípravný stupeň pomocné školy. Děti a žáci kromě speciálně pedagogické péče a rehabilitace, která byla každodenní samozřejmostí, dojížděly na hippoterapii do Borčic a Nudvojovic.

1. 7. 2003 na základě legislativních změn došlo k rozdělení Dětského centra na dvě příspěvkové organizace. Dětské centrum Turnov pod vedením paní ředitelky Marie Macháčkové a Pomocná škola při Dětském centru pod vedením paní ředitelky Věry Bečkové. Péče o děti se rozšířila o canisterapii a v prosinci 2005 byl slavnostně otevřen snoezelen, který je založen na bazální stimulaci, podporuje smyslové zkušenosti a relaxaci. 

V rámci dalších legislativních změn byla Pomocná škola při Dětském centru přejmenována na Základní školu speciální a mateřskou školu speciální, Turnov. V říjnu 2006 odstoupila ředitelka Věra Bečková ze zdravotních důvodů a na její místo nastoupila Dagmar Rakoušová.

V roce 2009 proběhla akce za cca 10,5 mil. Kč. Bylo provedeno zateplení obvodových plášťů budovy, výměna oken a zateplení střechy na celém areálu.

Projekt s názvem „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů, ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 – 1641 Turnov“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR  v rámci  Operačního programu Životní prostředí. 

Z důvodu velikosti vnitřních prostor a nedostatečnému hygienickému vybavení byla na podzim roku 2011 upravena kapacita mateřské školy. Během hlavních školních prázdnin proběhly úpravy některých místností. 

Snahou bylo maximálně využít prostory vzhledem ke stanovené kapacitě a vstřícnost k diagnózám dětí a žáků navštěvujících školu.

1.7.2013 došlo ke sloučení Základní školy speciální a mateřské školy speciální se sousední Mateřskou školou Kosmonautů 1640 a přejmenování na Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko.

V současné době tak v jedné členité budově jsou 4 plně vybavené třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 104 míst a 3 plně vybavené třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 20 dětí (obě disponují místnostmi pro kolektivní činnosti i individuální práci s dětmi) a 3 třídy základní školy speciální s kapacitou 18 žáků (všechny třídy mají prostory ke společným činnostem, individuální i skupinovou školní práci a klidný odpočinkový prostor). Jednotlivé třídy školy mají možnost využívat školní zahradu, vybavenou tělocvičnu tělocvičnu Dětského centra a místnosti Snoezelen a Muzikoterapii