Muzikoterapie

Muzikoterapie jako jedna z tzv. expresivních terapií, které pracují s výrazovými uměleckými prostředky, podporuje celkový vývoj, napomáhá k reedukaci narušených funkcí, podporuje nácvik komunikace, emočních a sociálních dovedností, usnadňuje zvládání zátěže a umožňuje relaxaci.

 

V naší škole zařazujeme muzikoterapeutické aktivity do speciální i preventivní péče podle teoretických východisek Edukační a Systémové muzikoterapie. Současně je naším záměrem také propojování muzikoterapie s logopedickou péčí.


Muzikoterapie ve speciální péči

Prostřednictvím muzikoterapie ovlivňujeme u dětí a žáků s kombinovaným postižením a s autismem  jejich specifické potřeby, mezi které patří především rozvoj motoriky, seberegulace, sociálních dovedností, vnitřní motivace a komunikace. Cíle jsme si stanovili ve třech základních oblastech:

  • edukační  – podpora komunikace, socializace, paměti, pozornosti a imitace
  • ehabilitační  – podpora reedukace a kompenzace v motorické oblasti, senzorické  percepce, senzomotoriky, relaxace
  • vývojová  – využití hudby k obohacení a normalizaci kvality života, jak jen to je možné

Muzikoterapie u dětí a žáků ze speciálních tříd probíhá většinou jednotlivě podle  individuálního plánu.


Muzikoterapie v preventivní péči

V minulosti jsme realizovali  dva projekty  „Pohádky a hudba v logopedické prevenci“ a "Muzikoterapie pomáhá všem", ve kterých jsme formou muzikoterapeutických dílen nabídli dětem prostor pro experimentování s nástroji a rozvoj fantazie i příležitost pro osvojení si některých sociálních a komunikačních dovedností jako je vyjadřování prožitků a pocitů, prosazení a podřízení se ve skupině, rozvoj neverbální komunikace, ovládání dechu a hlasu a v neposlední řadě i rozvoj senzomotorických dovedností.

V současnosti v rámci projektu v jedné třídě MŠ experimentálně ověřujeme zapojení hry na koncovku do logopedické prevence. (Koncovka je lidový nástroj v naší zemi známý jako tradiční pastevecká píšťala bez vrtaných dírek. Výška tónu se mění pouze intenzitou výdechu nebo zakrytím dolního konce píšťaly.)

Více se o tomto projektu dočtete v časopise Muzikoterapie, na stránkách 40-45, článek "Aplikace muzikoterapeutických technik s využitím přefukové píšťaly „koncovky“ v rámci
logopedické prevence."