Muzikoterapie

Muzikoterapie jako jedna z tzv. expresivních terapií, které pracují s výrazovými uměleckými prostředky, podporuje celkový vývoj, napomáhá k reedukaci narušených funkcí, podporuje nácvik komunikace, emočních a sociálních dovedností, usnadňuje zvládání zátěže a umožňuje relaxaci.

Na základě uvolněných prostor a štědrosti sponzorů se podařilo zrekonstruovat 1 místnost. V těchto upravených prostorách probíhá individuální i kolektivní muzikoterapie pro děti a žáky naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Prokešové.


Muzikoterapie ve speciální péči

Prostřednictvím muzikoterapie ovlivňujeme u dětí a žáků s kombinovaným postižením a s autismem  jejich specifické potřeby, mezi které patří především rozvoj motoriky, seberegulace, sociálních dovedností, vnitřní motivace a komunikace. Cíle jsme si stanovili ve třech základních oblastech:

  • edukační  – podpora komunikace, socializace, paměti, pozornosti a imitace
  • ehabilitační  – podpora reedukace a kompenzace v motorické oblasti, senzorické  percepce, senzomotoriky, relaxace
  • vývojová  – využití hudby k obohacení a normalizaci kvality života, jak jen to je možné

 


Muzikoterapie v preventivní péči

V letech 2013 a 2014 jsme v  MŠ realizovali  projekt  „Pohádky a hudba v logopedické prevenci.“ Jedním z cílů projektu bylo zařazení netradiční aktivity při rozvíjení komunikačních dovedností dětí. Jako netradiční aktivitu jsme zvolili muzikoterapeutické dílny, v jejichž rámci vznikl prostor pro experimentování s nástroji, rozvoj fantazie a současně zde děti měly příležitost pro osvojení si některých sociálních a komunikačních dovedností jako je vyjadřování prožitků a pocitů, prosazení a podřízení se ve skupině, rozvoj neverbální komunikace, ovládání dechu a hlasu a v neposlední řadě i rozvoj senzomotorických dovedností.

V rámci projektu "Muzikoterapie pomáhá všem" se nám v mateřské škole podařilo plynule navázat na projekt logopedické prevence pokračováním v muzikoterapeutických dílnách. Tyto dílny probíhaly v odpoledních hodinách a byly zaměřeny na podporu a rozvoj sociálních i komunikačních dovedností předškolních dětí.