Základní škola

Základní škola speciální

1.+2. třída

Tato třída má maximální kapacitu 8 žáků, kteří jsou postiženi autismem. Je rozdělena na dvě, které mají oddělené vyučovací prostory. Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci), metody strukturovaného učení, systémů alternativní a augmentativní komunikace. Žáci získávají základy vzdělání dle ŠVP  vycházejícího z II. dílu RVP pro ZŠS. Cílem pedagogického snažení je osvojení elementárních vědomostí, dovedností, komunikačních schopností, sebeobslužných návyků a získání určité míry soběstačnosti.