Mateřská škola

Duhovka

Duhovka je třída pro předškolní děti před nástupem do základní školy. Třída je heterogenní a nejvyšší počet sem zařazených dětí je 14. Pokud se stane, že některému dítěti z našich běžných tříd je doporučen odklad školní docházky do základní školy o jeden rok, je do této třídy přeřazeno. Jsou sem zařazovány děti i z našich speciálních tříd, pokud je předpoklad, že nastoupí do běžné základní školy, dále děti s potřebou menšího kolektivu a děti nově zapisované v posledním roce předškolní docházky.

Pracujeme podle principů a zásad programu Začít spolu v centrech aktivit. Děti se učí zodpovědnosti za své chování, samostatnosti a ohleduplnosti.

Kromě běžných činností, realizovaných v mateřské škole zde probíhá cílená příprava na školu – pravidelně je zařazována kolektivní logopedie, předčtenářská a předmatematická příprava a kolektivní stimulační programy:

Metoda dobrého startu pracuje s písní jako s tematickým okruhem. S písní souvisí vyprávěný příběh, uskutečněný pohyb i napodobovaný grafický vzor. Každá lekce obsahuje:

  • pohybová cvičení zaměřená na hrubou motoriku, soustředění, kázeň.
  • pohybově - akustická cvičení, která využívají speciální pomůcky (polštářky, korálky, stuhy). Tato specifická cvičení spojují známou píseň s pohybem, což umožňuje efektivní rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, což jsou klíčové dovednosti pro nácvik psaní a čtení.
  • pohybově - akusticko - grafická cvičení. Dítě předvádí do rytmu písně grafický vzor, nejprve ve vzduchu, posléze na papír.

Maxík je zaměřen na motorickou koordinaci (držení těla, dýchání, rovnováha). Dála na grafomotorické a komunikační dovednosti (koordinace ústa-ruka, úchop psacího náčiní) a rozvoj percepcí (sluchové a zrakové vnímání a paměť, PO, intermodalita a serialita)

 

 

 

V této třídě se na vás těší

Džimis Bekakis

učitel MŠ

Marie Cidlinská

asistentka pedagoga