Mateřská škola

Duhovka

V této třídě jsou zařazeny děti s odkladem školní docházky a popřípadě děti v posledním roce před nástupem do ZŠ, které k nám nově nastoupili. Pracujeme podle principů a metod programu Začít spolu. Děti pracují v centrech, jsou vedeny k samostatnosti, samy si volí, které činnosti budou vykonávat a jak. Zároveň podporujeme jejich spolupráci ve skupině, učitel je průvodce. Děti si nesou zodpovědnosti za své chování.

Zařazujeme do našich aktivit následující stimulační programy, které se zaměřují na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky a vnímání rytmu.

Metoda dobrého startu pracuje s písní jako základním prvkem pro rozvoj intelektuálních schopností a dovedností dítěte. Každá lekce obsahuje pohybová cvičení zaměřená na hrubou a jemnou motoriku. Pohybově-akusticko-grafická cvičení spojují známou píseň s pohybem, což umožňuje efektivní rozvoj jemné motoriky a koordinaci oka a ruky, tedy klíčových dovedností pro nácvik psaní a čtení. Dítě předvádí do rytmu písně grafický vzor, nejprve ve vzduchu, posléze na papír.

Program Maxík, je ucelený program, který obsahuje 15 lekcí a je určený předškoláků a dětem s odloženou školní docházkou. Každá lekce obsahuje 3 úkoly, z nichž první je zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci rukou, nohou a dechová cvičení spolu s koncentrací pozornosti. Druhé cvičení je grafomotorické, tedy rozvíjející jemnou motoriku ruky při současném důrazu kladeném na správný úchop psacího náčiní. Třetí úkol souvisí s percepcí, tedy zrakovým a sluchovým vnímáním. Jedná se o nácvik v této oblasti, tedy zrakovou a sluchovou syntézu a analýzu, kdy děti skládají a rozkládají slabiky, slova, věty, určují shodnost nebo rozdílnost slov, tvarů, obrázků a zrakové a sluchové paměti. Program je založen na pravidelném tréninku, nácviku a automatizaci správných úkonů.                                                                                              

V letošním školním roce je pro děti připravená angličtina s rodilou mluvčí a pravidelná tělesná výchova s certifikovanou instruktorkou.

 

 

V této třídě se na vás těší

Hana Brožová

učitelka MŠ

Džimis Bekakis

učitel MŠ