Osobní asistence

Osobní asistence - § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Působnost: Liberecký kraj Místo poskytování služby: Turnov (nedisponujeme vlastním autem) Forma poskytované služby: terénní
Cílová skupina: děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let
Cíl ambulantní služby: podpora samostatnosti, fyzická a psychická soběstačnost, co největší možná míra zapojení do společnosti v rámci jejich postižení v přirozeném prostředí klienta
Záměry organizace: při každém osobním jednání je zjišťován rozsah vyžádaných služeb na základě požadavků klienta a jeho zákonného zástupce. Nejméně jednou ročně probíhá dotazníkové šetření u všech klientů na zjištění dalších požadavků. V rámci komunitního plánování jsou tyto požadavky interpretovány zřizovateli, případně dalším stranám. V případě, že registrace nebo kapacita naší služby není dostačující, snažíme se zajistit poptávané služby pro klienta u jiných organizací.
Poslání ambulantní služby: umožnění klientům ve věku 2 – 26 let pobyt ve známém prostředí, docházka do zařízení (např.: Denní stacionář, Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov). Doprovod na různé aktivity v rámci Turnovska. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti, doprovod do domácího prostředí. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.
Kapacita: maximální okamžitá kapacita jsou 2 uživatelé.
Provoz stacionáře: pondělí – pátek; od 8:00 do 16:00 hodin

Pro osoby s postižením zajišťujeme:

Základní služby:

·         doprovod do zařízení a na aktivity v rámci Turnovska

·         pomoc při osobní hygieně (mytí, inkontinence, použití WC)

·         dopomoc při stravování

·         pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)

·         nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)

·         nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)

·         pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·         ošetřovatelská péče

Fakultativní služby – jsou dobrovolné, klient (zákonný zástupce) si z nich vybírá a částečně nebo úplně si je hradí:

·         rehabilitační péče

·         canisterapie

·         muzikoterapie

·         arteterapie

Jednání se zájemcem o sociální službu:

Sociální službu osobní asistenci poskytujeme kombinovaně postiženým (mentální postižení těžké a hluboké v kombinaci s tělesným postižením, případně autismem) z Turnova.

O této poskytované službě se zákonní zástupci klienta dozvědí na webových stránkách www.slunickoturnov.cz a v informačním letáku. Služba je poskytována klientovi, pokud potřebuje dopomoc při docházce do zařízení v rámci Turnova na základě svého těžkého postižení. Vše potřebné se žadatel dozví při osobním jednání.

Žádost o využívání služby:

Žadatel si žádost o sociální službu stáhne na internetu nebo osobně obdrží v zařízení. Žádost o přijetí může žadatel vyplnit sám nebo se sociální pracovnicí i v zařízení. Po vyplnění předá v zařízení. Pokud není volná kapacita, bude žadatel zařazen do pořadníku. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu je součástí přihlášky. Před termínem zahájení využívání služeb je s klientem vypracovaná písemná smlouva.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby:

Vzor smlouvy je zájemcům o službu předán při odevzdání žádosti o přijetí. Jednání se účastní zákonný zástupce, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách (budoucí osobní asistent - § 116 odst. 5c)) a případně klient. Smlouva je uzavírána v písemné formě. Ve smlouvě je vymezen rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady a způsob jejího placení, vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, výpovědní důvody a lhůty a doba platnosti smlouvy.

Úhrada za poskytované služby:

Způsob určení míry podpory klienta a výše úhrady:

 

V případě poskytování sociální služby mimo budovu Kosmonautů 1641 je úhrada 130 Kč / 1hod. u všech klientů sociální služby osobní asistence.

 

Stížnosti:

Zařízení má zpracovaný plán ochrany práv klienta, ve kterém je popsáno, jak podat své podněty, přání, připomínky i stížnosti. Směrnice a standardy kvality sociálních služeb jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do budovy Kosmonautů 1641, Turnov. Podněty lze podat ústně, písemně osobně sociálnímu pracovníku nebo anonymně do označené schránky u hlavního vchodu. Pokud klient není spokojený s vyřešením stížnosti v zařízení, může podat podnět zřizovateli (Město Turnov), inspekci kvality či ochránci veřejných práv. Respektujeme osobní cíl každého klienta a spolu s ním jej naplňujeme. Naši činnost průběžně hodnotíme a probíráme s klientem i se zákonnými zástupci.

Důvody k ukončení poskytování sociální služby:

Jsou specifikovány v uzavřené smlouvě. Klient může ukončit pobyt kdykoliv na vlastní žádost. Výpověď může být bez udání důvodu a musí být písemná. Pokud pobyt ukončuje zařízení, musí být předem klient upozorněn na tuto možnost. O výpovědi v tomto případě rozhoduje komise (sociální pracovník, ředitel zařízení, pracovník v přímé péči), která zkoumá důvody výpovědi. Smlouva je také automaticky ukončena s ukončením docházky do zařízení (Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace).

Služby se poskytují na území města Turnov.

Nedisponujeme automobilem.