Denní stacionář

Denní stacionář - § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Působnost: Liberecký kraj
Místo poskytování služby: Kosmonautů 1641, 51101 Turnov
Forma poskytované služby: ambulantní

Cílová skupina: děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let

Cíl ambulantní služby: podpora samostatnosti, fyzická a psychická soběstačnost, co největší možná míra zapojení do společnosti v rámci jejich postižení

Poslání ambulantní služby: umožnění dětem a žákům pobyt ve známém prostředí denního stacionáře v současné době po ukončení výuky ve třídách mateřské a základní školy Sluníčko Turnov. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti. Navázání na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Naše služba znamená pomoc rodinám s péčí o těžce kombinovaně postižené děti a mladé dospělé = resilienční činnost. To znamená předcházení vyčerpání, vyhoření z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.
Služba je v současné době poskytována v prostorách školy. V případě realizace nástavby (březen – listopad 2019), bude mít vlastní prostory.

Kapacita: maximální okamžitá kapacita v denním stacionáři je 10 uživatelů.

Provoz stacionáře: pondělí – pátek; od 7:00 do 8:00 a od 12:00 do 16:00 hodin. Po získání vlastních prostor (realizace nástavby v roce 2019) bude služba poskytována v době od 7:00 do 16:00.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pro osoby s postižením zajišťujeme:

Základní služby:

 • pomoc při osobní hygieně (mytí, inkontinence, použití WC)
 • stravování. Klient vybírá stravu dle své volby a délky pobytu v zařízení
 • pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)
 • nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)
 • nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)
 • ošetřovatelská péče

Fakultativní služby – jsou dobrovolné, klient (zákonný zástupce) si z nich vybírá a částečně nebo úplně si je hradí:

 • rehabilitační péče
 • canisterapie
 • muzikoterapie, arteterapie

Jednání se zájemcem o sociální službu Denní stacionář:

Sociální službu Denní stacionář poskytujeme v současné době dětem a žákům docházejícím do Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov mimo dobu výuky.

O této poskytované službě se zákonní zástupci klienta dozvědí na webových stránkách školy, informačním letáku a při osobním jednání v době zápisu a následné docházce do školy. V případě, že zákonným zástupcům nepostačuje doba docházky do školy (vymezená školním vyučováním) mohou využít služby Denního stacionáře. V případě realizace nástavby budeme schopni službu poskytnout zájemcům mimo okruh našich vlastních kmenových žáků.

Vše potřebné se žadatel dozví při osobních návštěvách v zařízení. Podrobně se seznámí s životem v zařízení a podmínkami poskytování sociálních služeb.

Žádost o přijetí do zařízení:

Žadatel si žádost o přijetí stáhne na internetu nebo osobně obdrží v zařízení. Žádost o přijetí může žadatel vyplnit sám nebo se sociální pracovnicí i v zařízení. Po vyplnění předá v zařízení. Pokud v zařízení není volná kapacita, bude žadatel zařazen do pořadníku. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu je součástí přihlášky do zařízení. Při nástupu do zařízení je s klientem vypracovaná písemná smlouva.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby:

Vzor smlouvy je zájemcům o službu předán při odevzdání žádosti o přijetí. Jednání se účastní zákonný zástupce, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách (budoucí pečovatel - § 116 odst. 5c)) a případně klient. Smlouva je uzavírána v písemné formě. Ve smlouvě je vymezen rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady a způsob jejího placení, vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, výpovědní důvody a lhůty a doba platnosti smlouvy.

Úhrada za poskytované služby:

Způsob určení míry podpory klienta a výše úhrady vychází ze stupně postižení a potřeb uživatele.

 1. míra podpory nízká: 60 Kč / 1 hodinu
 2. míra podpory střední: 85 Kč / 1 hodinu
 3. míra podpory vysoká: 130 Kč / 1hodinu

V případě poskytování sociální služby v době školních prázdnin je úhrada 130 Kč / 1hod. u všech klientů.
(Částky jsou platné v roce 2018)

Stížnosti:

Zařízení má zpracovaný plán ochrany práv klienta, ve kterém je popsáno, jak podat své podněty, přání, připomínky i stížnosti. Směrnice a standardy kvality sociálních služeb jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do budovy Kosmonautů 1641, Turnov. Podněty lze podat ústně, písemně osobně sociálnímu pracovníku nebo anonymně do označené schránky u hlavního vchodu. Pokud klient není spokojený s vyřešením stížnosti v zařízení, může podat podnět zřizovateli (Město Turnov), inspekci kvality či ochránci veřejných práv. Respektujeme osobní cíl každého klienty a spolu s ním jej naplňujeme. Naši činnost průběžně hodnotíme a probíráme s klientem i se zákonnými zástupci.

Důvody k ukončení poskytování sociální služby:

Jsou specifikovány v uzavřené smlouvě. Klient může ukončit pobyt kdykoliv na vlastní žádost. Výpověď může být bez udání důvodu a musí být písemná. Pokud pobyt ukončuje zařízení, musí být předem klient upozorněn na tuto možnost. O výpovědi v tomto případě rozhoduje komise (sociální pracovník, ředitel zařízení, pracovník v přímé péči), která zkoumá důvody výpovědi. Smlouva je také automaticky ukončena s ukončením docházky do zařízení. 

Služby se poskytují v budově Kosmonautů 1641.

Působnost je dle zařízení. Budova je bezbariérová. Klienti využívají prostor školy před a po ukončení výuky. Prostory jim jsou známé, nedochází k přesunu, který by zejména děti a žáky s postižením autistického spektra mohl stresovat. Klienti využívají jednotlivé kmenové třídy školy, místnost Snoezelen, Muzikoterapii, jídelnu a nácvičnou kuchyňku, tělocvičnu a školní zahradu. V případě realizace nástavby bude k dispozici klientům vlastní společenská místnost, místnost na individuální činnost, herna, Snoezelen, šatna, jídelna s nácvičnou kuchyňkou a hygienické vybavení.