Denní stacionář

Denní stacionář - § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Působnost: Liberecký kraj
Místo poskytování služby: Kosmonautů 1641, 51101 Turnov
Forma poskytované služby: ambulantní

Cílová skupina: děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let

Cíl ambulantní služby: podpora samostatnosti, fyzická a psychická soběstačnost, co největší možná míra zapojení do společnosti v rámci jejich postižení

Záměry organizace: při každém osobním jednání je zjišťován rozsah vyžádaných služeb na základě požadavků klienta a jeho zákonného zástupce. Nejméně jednou ročně probíhá dotazníkové šetření u všech klientů na zjištění dalších požadavků. V rámci komunitního plánování jsou tyto požadavky interpretovány zřizovateli, případně dalším stranám. V případě, že registrace nebo kapacita naší služby není dostačující, snažíme se zajistit poptávané služby pro klienta u jiných organizací.

Poslání ambulantní služby: umožnění dětem a žákům pobyt ve známém prostředí denního stacionáře. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti. Navázání na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Naše služba znamená pomoc rodinám s péčí o těžce kombinovaně postižené děti a mladé dospělé = resilienční činnost. To znamená předcházení vyčerpání, vyhoření z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.
Služba je poskytována v nově vybudovaných a vybavených prostorách školy a denního stacionáře.

Kapacita: maximální okamžitá kapacita v denním stacionáři je 10 uživatelů.

Provoz stacionáře: pondělí – pátek; od 7:00 do 16:00 hodin.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pro osoby s postižením zajišťujeme:

Základní služby:

·         stravování. Klient vybírá stravu dle své volby a délky pobytu v zařízení

·         pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)

·         nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)

·         nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)

·         pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)

·         ošetřovatelská péče

Fakultativní služby – jsou dobrovolné, klient (zákonný zástupce) si z nich vybírá a částečně nebo úplně si je hradí:

·         rehabilitační péče

·         canisterapie

·         muzikoterapie, arteterapie

Jednání se zájemcem o sociální službu Denní stacionář:

Sociální službu Denní stacionář poskytujeme klientům s velmi těžkým mentálním postižením a kombinací postižení (tělesné postižení a nízkofunkční autismus).

O této poskytované službě se zákonní zástupci klienta dozvědí na webových stránkách zařízení, dokumentech města a informačním letáku, který je distribuován do ordinací praktických lékařů. Přijímáme klienty i mimo cílovou skupinu námi vzdělávaných dětí a žáků. Předpokladem je volná kapacita a cílová skupina (věk a postižení).

Vše potřebné se žadatel dozví při osobních návštěvách v zařízení. Podrobně se seznámí s životem v zařízení a podmínkami poskytování sociálních služeb.

Žádost o přijetí do zařízení:

Žadatel si žádost o přijetí stáhne na internetu nebo osobně obdrží v zařízení. Žádost o přijetí může žadatel vyplnit sám nebo se sociální pracovnicí i v zařízení. Po vyplnění předá v zařízení. Pokud v zařízení není volná kapacita, bude žadatel zařazen do pořadníku. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu je součástí přihlášky do zařízení. Při nástupu do zařízení je s klientem vypracovaná písemná smlouva.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby:

Vzor smlouvy je zájemcům o službu předán při odevzdání žádosti o přijetí. Jednání se účastní zákonný zástupce, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách (budoucí pečovatel - § 116 odst. 5c)) a případně klient. Smlouva je uzavírána v písemné formě. Ve smlouvě je vymezen rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady a způsob jejího placení, vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, výpovědní důvody a lhůty a doba platnosti smlouvy.

Úhrada za poskytované služby:

Způsob určení míry podpory klienta a výše úhrady vychází ze stupně postižení a potřeb uživatele.

1.      míra podpory nízká: 60 Kč / 1 hodinu

2.      míra podpory střední: 80 Kč / 1 hodinu

3.      míra podpory vysoká: 130 Kč / 1hodinu

V případě poskytování sociální služby mimo budovu (osobní asistence) a v době uzavření školy je úhrada 130 Kč / 1hod. u všech klientů. V případě uzavření školní jídelny je úhrada stravy závislá na zajištěném dodavateli.
(Částky jsou platné v roce 2023)

Stížnosti:

Zařízení má zpracovaný plán ochrany práv klienta, ve kterém je popsáno, jak podat své podněty, přání, připomínky i stížnosti. Směrnice a standardy kvality sociálních služeb jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do budovy Kosmonautů 1641, Turnov. Podněty lze podat ústně, písemně osobně sociálnímu pracovníku nebo anonymně do označené schránky u hlavního vchodu. Pokud klient není spokojený s vyřešením stížnosti v zařízení, může podat podnět zřizovateli (Město Turnov), inspekci kvality či ochránci veřejných práv. Respektujeme osobní cíl každého klienty a spolu s ním jej naplňujeme. Naši činnost průběžně hodnotíme a probíráme s klientem i se zákonnými zástupci.

Důvody k ukončení poskytování sociální služby:

Jsou specifikovány v uzavřené smlouvě. Klient může ukončit pobyt kdykoliv na vlastní žádost. Výpověď může být bez udání důvodu a musí být písemná. Pokud pobyt ukončuje zařízení, musí být předem klient upozorněn na tuto možnost. O výpovědi v tomto případě rozhoduje komise (sociální pracovník, ředitel zařízení, pracovník v přímé péči), která zkoumá důvody výpovědi. Smlouva je také automaticky ukončena s ukončením docházky do zařízení. 

Služby se poskytují v budově Kosmonautů 1641.

Působnost je dle zařízení. Budova je bezbariérová, vybavená výtahem. Klienti využívají vlastních prostor denního stacionáře a prostor školy před a po ukončení výuky. Prostory jim jsou známé, nedochází k přesunu, který by zejména děti a žáky s postižením autistického spektra mohl stresovat. Klienti využívají společenskou místnost, místnosti na individuální činnosti, hernu, dva Snoezeleny, Muzikoterapii, jídelnu s nácvičnou kuchyňkou, šatny, hygienické zařízení a jednotlivé kmenové třídy školy, tělocvičnu a školní zahradu.