Základní škola

Základní škola speciální

3. třída

 

Základní prostory třídy jsou rozděleny do dvou místností,  z nichž jedna slouží k individuální práci se žáky. Třída je vybavena speciálním nábytkem a kompenzačními pomůckami. Organizace dne v této třídě probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých uplatňujeme různé formy práce (skupinové vyučování, denní  fázová cvičení, individuální vyučování, samostatná práce, ošetřovatelská péče).K realizaci konkrétních úkolů využíváme vedle  základních metod především tyto speciální metody a terapie: bazální stimulace, orofaciální terapie, polohování a facilitace ontogenetického vývoje, metody alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, canisterapie a muzikoterapie.