Mateřská škola

Je určena zpravidla dětem od 3 do 6 let.
V současné době je ve škole 5 běžných a 3 speciální třídy mateřské školy s kapacitou 140 dětí.
Ve čtyřech třídách běžné mateřské školy realizujeme princip vzdělávacího programu Začít spolu.
Jedna třída běžné mateřské školy se věnuje ekologické výchově a dvě třídy předčtenářské gramotnosti.
Jedna speciální třída je zaměřena na děti s narušenou komunikační schopností a poruchami chování. Tato třída je naplňována do maximálního počtu 12 dětí.
Dvě třídy se věnují dětem s těžkým postižením tělesným a poruchami autistického spektra – jejich jednotlivá kapacita je maximálně 6 dětí.
Všechny třídy jsou heterogenní a přijaté děti zůstávají po celou dobu docházky do MŠ            v jedné třídě a se stejným pedagogickým personálem.

Třídy mateřské školy Sluníčko